حقوقی

شرایط اقامت دائم برای دارندگان ویزا های بیزینسی استرالیا از نوع کارآفرینی/حذف کامل ویزاهای 457 استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

شرایط اقامت دائم برای دارندگان ویزا های بیزینسی استرالیا از نوع کارآفرینی/حذف کامل ویزاهای 457  استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

02/01/1397  شرایط اقامت دائم برای دارندگان ویزا های بیزینسی استرالیا از نوع کارآفرینی/حذف کامل ویزاهای 457 استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


شرایط اقامت دائم برای دارندگان ویزا های بیزینسی استرالیا از نوع کارآفرینی

/حذف کامل ویزاهای 457 استرالیا

توضیحات کاملتر در خصوص شکایت از امتحان زبان ایلتس

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/

رادیو نشاط ..رضا سمامی