حقوقی

آیا فرستادن پول به خارج از استرالیا میتواند تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزاهای پناهندگی داشته باشد؟/شروع پروسه ویزاهای پناهندگی مشارکتی آف شور(از خارج از خاک استرالیا) از تاریخ 23 مارچ/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا فرستادن پول به خارج از استرالیا میتواند تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزاهای پناهندگی داشته باشد؟/شروع پروسه ویزاهای پناهندگی مشارکتی آف شور(از خارج از خاک استرالیا) از تاریخ 23 مارچ/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

26/03/2018  آیا فرستادن پول به خارج از استرالیا میتواند تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزاهای پناهندگی داشته باشد؟/شروع پروسه ویزاهای پناهندگی مشارکتی آف شور(از خارج از خاک استرالیا) از تاریخ 23 مارچ/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا فرستادن پول به خارج از استرالیا میتواند تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزاهای پناهندگی داشته باشد؟/شروع پروسه ویزاهای پناهندگی مشارکتی آف شور(از خارج از خاک استرالیا) از تاریخ 23 مارچ/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی