حقوقی

صدور ویزا های جدید تحت نام «گلوبال تلنت» از جولای 2018 /آیا دانشجوی سال سوم دکترا میتواند 5 امتیاز 2 سال تحصیل در استرالیا را بگیرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

صدور ویزا های جدید تحت نام «گلوبال تلنت» از جولای 2018 /آیا دانشجوی سال سوم دکترا میتواند 5 امتیاز 2 سال تحصیل در استرالیا را بگیرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

09/01/1397  صدور ویزا های جدید تحت نام «گلوبال تلنت» از جولای 2018 /آیا دانشجوی سال سوم دکترا میتواند 5 امتیاز 2 سال تحصیل در استرالیا را بگیرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


صدور ویزا های جدید تحت نام «گلوبال تلنت» از جولای 2018

/آیا دانشجوی سال سوم دکترا میتواند 5 امتیاز 2 سال تحصیل در استرالیا را بگیرد؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی