حقوقی

شروع ویزا های حمایتی کامیونیتی برای پناهجویان خارج از کشوراسترالیا/آیا دارندگان ویزاهای مهارتی در صورت طلاق با مشکل مواجه می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

شروع ویزا های حمایتی کامیونیتی برای پناهجویان خارج از کشوراسترالیا/آیا دارندگان ویزاهای مهارتی در صورت طلاق با مشکل مواجه می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

16/01/1397  شروع ویزا های حمایتی کامیونیتی برای پناهجویان خارج از کشوراسترالیا/آیا دارندگان ویزاهای مهارتی در صورت طلاق با مشکل مواجه می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


شروع ویزا های حمایتی کامیونیتی برای پناهجویان خارج از کشوراسترالیا/آیا دارندگان ویزاهای مهارتی در صورت طلاق با مشکل مواجه می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی