حقوقی

آیا دولت استرالیا اعلام کرده که دیگر از ایران پناهنده قبول نمیکند؟/آیا با ویزاهای سه و پنج ساله پناهندگی میتوان بیش از یک بار در سال به خارج از استرالیا سفر کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا دولت استرالیا اعلام کرده که دیگر از ایران پناهنده قبول نمیکند؟/آیا با ویزاهای سه و پنج ساله پناهندگی میتوان بیش از یک بار در سال به خارج از استرالیا سفر کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

09/04/2018  آیا دولت استرالیا اعلام کرده که دیگر از ایران پناهنده قبول نمیکند؟/آیا با ویزاهای سه و پنج ساله پناهندگی میتوان بیش از یک بار در سال به خارج از استرالیا سفر کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا دولت استرالیا اعلام کرده که دیگر از ایران پناهنده قبول نمیکند؟/آیا با ویزاهای سه و پنج ساله پناهندگی میتوان بیش از یک بار در سال به خارج از استرالیا سفر کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی