طنز -سرگرمی-کودک

6 شنبه ها با مهدی جبینی (قسمت هفتم)/نگاهی طنز به مسائل و گرفتاریهای روز فارسی زبانان خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

6 شنبه ها با مهدی جبینی (قسمت هفتم)/نگاهی طنز به مسائل و گرفتاریهای روز فارسی زبانان خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

13/04/2018  6 شنبه ها با مهدی جبینی (قسمت هفتم)/نگاهی طنز به مسائل و گرفتاریهای روز فارسی زبانان خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی


6 شنبه ها با مهدی جبینی (قسمت هفتم)

/نگاهی طنز به مسائل و گرفتاریهای روز فارسی زبانان خارج از کشور بویژه استرالیا و اتفاقات و حواشی مسائل مربوط به ایران

/ تهیه کننده و گوینده...مهدی جبینی

ارسال پیام صوتی 

@radioneshat_payam