اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان اپریل 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان اپریل 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

28/01/1397  تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان اپریل 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


" در این وضعیت سردرگم قیمت ارز ، بهتر است صبور باشیم تا شرایط نرخ ارز مشخص شود و بعد تصمیم اقتصادی بگیریم "

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان اپریل 2018

همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا

/رادیو نشاط ..رضا سمامی