کتاب گویا (کتاب صوتی)

داستان کوتاه و آموزنده / عقل و دانش بی عمل..نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

داستان کوتاه و آموزنده / عقل و دانش بی عمل..نوشته دكتر  علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

28/01/1397  داستان کوتاه و آموزنده / عقل و دانش بی عمل..نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی


داستان کوتاه و آموزنده / عقل و دانش بی عمل..نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی