اجتماعی

حرف 2 حرف، قسمت چهارم میزبان این هفته " حمیرا "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف، قسمت چهارم میزبان این هفته " حمیرا "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

18/04/2018  حرف 2 حرف، قسمت چهارم میزبان این هفته " حمیرا "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف،

قسمت چهارم ، میزبان این هفته " حمیرا "

/ تهیه کننده...رامین منتظری

/ طراحی کاور...رامین منتظری