حقوقی

بنا بر گزارش رسمی اداره خزانه‌داری استرالیا،در صورت کاهش تعداد مهاجران اقتصاد استرالیا آسیب جدی خواهد دید/ آیا برای گرفتن ویزاهای استرالیا داشتن کارت پایان خدمت الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا

 بنا بر گزارش رسمی اداره خزانه‌داری استرالیا،در صورت کاهش تعداد مهاجران اقتصاد استرالیا آسیب جدی خواهد دید/ آیا برای گرفتن ویزاهای استرالیا داشتن کارت پایان خدمت الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا

29/01/1397   بنا بر گزارش رسمی اداره خزانه‌داری استرالیا،در صورت کاهش تعداد مهاجران اقتصاد استرالیا آسیب جدی خواهد دید/ آیا برای گرفتن ویزاهای استرالیا داشتن کارت پایان خدمت الزامیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا


بنا بر گزارش رسمی اداره خزانه‌داری استرالیا،در صورت کاهش تعداد مهاجران اقتصاد استرالیا آسیب جدی خواهد دید

/ آیا برای گرفتن ویزاهای استرالیا داشتن کارت پایان خدمت الزامیست؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی