حقوقی

اطلاعاتی در مورد ویزاهای پارتنری برای دارندگان ویزاهای 3 و 5 ساله پناهندگی استرالیا/ آیا دارندگان ویزای 489 میتوانند در جایی غیر از منطقه مشخص شده برایشان زندگی کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

اطلاعاتی در مورد ویزاهای پارتنری برای دارندگان ویزاهای 3 و 5 ساله پناهندگی استرالیا/ آیا دارندگان ویزای 489 میتوانند در جایی غیر از منطقه مشخص شده برایشان زندگی کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

23/04/2018  اطلاعاتی در مورد ویزاهای پارتنری برای دارندگان ویزاهای 3 و 5 ساله پناهندگی استرالیا/ آیا دارندگان ویزای 489 میتوانند در جایی غیر از منطقه مشخص شده برایشان زندگی کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


اطلاعاتی در مورد ویزاهای پارتنری برای دارندگان ویزاهای 3 و 5 ساله پناهندگی استرالیا/ آیا دارندگان ویزای 489 میتوانند در جایی غیر از منطقه مشخص شده برایشان زندگی کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی