حقوقی

نکاتی قابل توجه برای دانشجویانی که کار رانندگی تاکسی در استرالیا انجام میدهند/ آیا با داشتن ویزای 3 ساله میتوان برای ویزای 5 ساله اقدام کرد؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

 نکاتی قابل توجه برای دانشجویانی که کار رانندگی تاکسی در استرالیا انجام میدهند/ آیا با داشتن ویزای 3 ساله میتوان برای ویزای 5 ساله اقدام کرد؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

06/02/1397   نکاتی قابل توجه برای دانشجویانی که کار رانندگی تاکسی در استرالیا انجام میدهند/ آیا با داشتن ویزای 3 ساله میتوان برای ویزای 5 ساله اقدام کرد؟ /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


نکاتی قابل توجه برای دانشجویانی که کار رانندگی تاکسی در استرالیا انجام میدهند/

آیا با داشتن ویزای 3 ساله میتوان برای ویزای 5 ساله اقدام کرد؟

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ...رضا سمامی