فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ

29/04/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ گاف...شعر و صدا : افشين سليمانى/عكس: هادى شير جنگ