اجتماعی

حرف 2 حرف، قسمت پنجم- میهمان این هفته " فرشید "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف، قسمت پنجم- میهمان این هفته " فرشید "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

14/02/1397  حرف 2 حرف، قسمت پنجم- میهمان این هفته " فرشید "/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف،

قسمت پنجم- میهمان این هفته " فرشید "

/ تهیه کننده...رامین منتظری

/ طراحی کاور...رامین منتظری