حقوقی

آیا نوشتن اطلاعات اشتباه در فرم ورود مسافران به استرالیا میتواند منجر به کنسلی ویزا شود؟/ آیا داشتن بیماریهای خاص بر صدور ویزاهای دانشجویی تأثیر دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

 آیا نوشتن اطلاعات اشتباه در فرم ورود مسافران به استرالیا میتواند منجر به کنسلی ویزا شود؟/ آیا داشتن بیماریهای خاص بر صدور ویزاهای دانشجویی تأثیر دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

07/05/2018   آیا نوشتن اطلاعات اشتباه در فرم ورود مسافران به استرالیا میتواند منجر به کنسلی ویزا شود؟/ آیا داشتن بیماریهای خاص بر صدور ویزاهای دانشجویی تأثیر دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا نوشتن اطلاعات اشتباه در فرم ورود مسافران به استرالیا میتواند منجر به کنسلی ویزا شود؟/ آیا داشتن بیماریهای خاص بر صدور ویزاهای دانشجویی تأثیر دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی