اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... می 2018 / همراه با قاسم جمشیدی مدیر صرافی کیهان در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... می 2018 / همراه با قاسم جمشیدی مدیر صرافی کیهان در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

26/02/1397  تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... می 2018 / همراه با قاسم جمشیدی مدیر صرافی کیهان در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان ...می 2018 / همراه با قاسم جمشیدی مدیر صرافی کیهان در استرالیا /رادیو نشاط ..رضا سمامی