اجتماعی

حرف 2 حرف، قسمت هفتم - میهمان این هفته " تینا " قسمت دوم/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف، قسمت هفتم - میهمان این هفته " تینا " قسمت دوم/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

18/05/2018  حرف 2 حرف، قسمت هفتم - میهمان این هفته " تینا " قسمت دوم/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف، قسمت هفتم - میهمان این هفته " تینا " قسمت دوم

/ تهیه کننده...رامین منتظری /

طراحی کاور...رامین منتظری