اجتماعی

حرف 2 حرف، قسمت هشتم - میزبان این هفته، جان جون و سادات خانوم....مدت 42 دقیقه/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

حرف 2 حرف، قسمت هشتم - میزبان این هفته، جان جون و سادات خانوم....مدت 42 دقیقه/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری

25/05/2018  حرف 2 حرف، قسمت هشتم - میزبان این هفته، جان جون و سادات خانوم....مدت 42 دقیقه/ تهیه کننده...رامین منتظری / طراحی کاور...رامین منتظری


حرف 2 حرف، قسمت هشتم

- میزبان این هفته، جان جون و سادات خانوم....مدت 42 دقیقه

/ تهیه کننده...رامین منتظری

/ طراحی کاور...رامین منتظری