حقوقی

برای شرکت در کنفرانس‌های علمی در استرالیا چه ویزاهایی باید گرفت؟/خلاصه‌ای در مورد برنامه‌های مهاجرتی دولت استرالیا در سال 2018-2019/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

برای شرکت در کنفرانس‌های علمی در استرالیا چه ویزاهایی باید گرفت؟/خلاصه‌ای در مورد برنامه‌های مهاجرتی دولت استرالیا در سال 2018-2019/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

10/03/1397  برای شرکت در کنفرانس‌های علمی در استرالیا چه ویزاهایی باید گرفت؟/خلاصه‌ای در مورد برنامه‌های مهاجرتی دولت استرالیا در سال 2018-2019/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


برای شرکت در کنفرانس‌های علمی در استرالیا چه ویزاهایی باید گرفت؟/خلاصه‌ای در مورد برنامه‌های مهاجرتی دولت استرالیا در سال 2018-2019/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی