حقوقی

آیا تغییرات در مدت زمان اعلام شده برای بررسی پرونده‌ها،تاثیری بر پرونده‌های گذشته نیز دارد؟/نکاتی در مورد نحوه بررسی پرونده‌های تجدید نظر ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا تغییرات در مدت زمان اعلام شده برای بررسی پرونده‌ها،تاثیری بر پرونده‌های گذشته نیز دارد؟/نکاتی در مورد نحوه بررسی پرونده‌های تجدید نظر ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

14/03/1397  آیا تغییرات در مدت زمان اعلام شده برای بررسی پرونده‌ها،تاثیری بر پرونده‌های گذشته نیز دارد؟/نکاتی در مورد نحوه بررسی پرونده‌های تجدید نظر ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا تغییرات در مدت زمان اعلام شده برای بررسی پرونده‌ها،تاثیری بر پرونده‌های گذشته نیز دارد؟/نکاتی در مورد نحوه بررسی پرونده‌های تجدید نظر ویزاهای 3 و 5 ساله استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی