اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... ژوئن 2018 / همراه با نوید اکرمی مدیر صرافی اکسپرس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... ژوئن 2018 / همراه با نوید اکرمی مدیر صرافی اکسپرس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

16/03/1397  تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... ژوئن 2018 / همراه با نوید اکرمی مدیر صرافی اکسپرس در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تحلیل تحولات " نرخ ارز " در استرالیا و جهان.... ژوئن

2018 / همراه با نوید اکرمی مدیر صرافی اکسپرس در استرالیا

/رادیو نشاط ..رضا سمامی