حقوقی

بررسی رشته هایی که احتمال حذف شدن از لیست اداره مهاجرت استرالیا از اول جولای دارند/ بررسی بخشنامه 72 در مورد ویزاهای همسر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

بررسی رشته هایی که احتمال حذف شدن از لیست اداره مهاجرت استرالیا از اول جولای دارند/ بررسی بخشنامه 72 در مورد ویزاهای همسر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

16/03/1397  بررسی رشته هایی که احتمال حذف شدن از لیست اداره مهاجرت استرالیا از اول جولای دارند/ بررسی بخشنامه 72 در مورد ویزاهای همسر/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


بررسی رشته هایی که احتمال حذف شدن از لیست اداره مهاجرت استرالیا از اول جولای دارند

/ بررسی بخشنامه 72 در مورد ویزاهای همسر

/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

/رادیو نشاط ..رضا سمامی