اجتماعی

اطلاعات مهم و مفید در خصوص نگهداری اتومبیل و تفاوت میان نمایندگی های خدمات اتومبیل با تعمیرکاران دارنده مدرک معتبر استرالیا /گفتگو با " کریم عالم " متخصص و تعمیر کار مورد تائید اتومبیل در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط ..رضا سمامی  

اطلاعات مهم و مفید در خصوص نگهداری اتومبیل و تفاوت میان نمایندگی های خدمات اتومبیل با تعمیرکاران دارنده مدرک معتبر استرالیا  /گفتگو با " کریم عالم " متخصص و تعمیر کار مورد تائید اتومبیل در ملبورن استرالیا  / رادیو نشاط ..رضا سمامی   

17/03/1397  اطلاعات مهم و مفید در خصوص نگهداری اتومبیل و تفاوت میان نمایندگی های خدمات اتومبیل با تعمیرکاران دارنده مدرک معتبر استرالیا /گفتگو با " کریم عالم " متخصص و تعمیر کار مورد تائید اتومبیل در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط ..رضا سمامی  


اطلاعات مهم و مفید در خصوص نگهداری اتومبیل و تفاوت میان نمایندگی های خدمات اتومبیل با تعمیرکاران دارنده مدرک معتبر استرالیا

/گفتگو با " کریم عالم " متخصص و تعمیر کار مورد تائید اتومبیل در ملبورن استرالیا

/ رادیو نشاط ..رضا سمامی