فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین

13/06/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ هر بامداد...شعری از فریدون مشیری با صدای شیرین