حقوقی

درخواست اداره مهاجرت استرالیا از دارندگان ویزای 3 ساله پناهندگی/ آیا املاک وکالتی برای ویزای تجاری 188 مورد قبول اداره مهاجرت می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

 درخواست اداره مهاجرت استرالیا از دارندگان ویزای 3 ساله پناهندگی/ آیا املاک وکالتی برای ویزای تجاری 188 مورد قبول اداره مهاجرت می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

24/03/1397   درخواست اداره مهاجرت استرالیا از دارندگان ویزای 3 ساله پناهندگی/ آیا املاک وکالتی برای ویزای تجاری 188 مورد قبول اداره مهاجرت می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


درخواست اداره مهاجرت استرالیا از دارندگان ویزای 3 ساله پناهندگی/ آیا املاک وکالتی برای ویزای تجاری 188 مورد قبول اداره مهاجرت می‌باشد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی