ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سوم - بررسی داوری بازی ایران و مراکش با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سوم - بررسی داوری بازی ایران و مراکش با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

26/03/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سوم - بررسی داوری بازی ایران و مراکش با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سوم - بررسی داوری بازی ایران و مراکش با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال

/ رادیو نشاط ...رضا سمامی