اجتماعی

گفتگو با "همایون حاتمی" پناهجوی ایرانی که یکی از بالاترین نشان های شجاعت در استرالیا را دریافت نمود. اوهمچنین یکی از قهرمانان رشته کاراته میباشد. / رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "همایون حاتمی" پناهجوی ایرانی که یکی از بالاترین نشان های شجاعت در استرالیا را دریافت نمود.  اوهمچنین یکی از قهرمانان رشته کاراته میباشد.  / رادیو نشاط...رضا سمامی

26/03/1397  گفتگو با "همایون حاتمی" پناهجوی ایرانی که یکی از بالاترین نشان های شجاعت در استرالیا را دریافت نمود. اوهمچنین یکی از قهرمانان رشته کاراته میباشد. / رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "همایون حاتمی" پناهجوی ایرانی که یکی از بالاترین نشان های شجاعت در استرالیا را دریافت نمود.

اوهمچنین یکی از قهرمانان رشته کاراته میباشد.

/ رادیو نشاط...رضا سمامی