حقوقی

آیا چند همسری در استرالیا قانونیست و ویزا به همسر دوم تعلق میگیرد؟/ آیا داشتن دعوتنامه از یک همایش به تنهایی باعث گرفتن ویزای توریستی میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا چند همسری در استرالیا قانونیست و ویزا به همسر دوم تعلق میگیرد؟/ آیا داشتن دعوتنامه از یک همایش به تنهایی باعث گرفتن ویزای توریستی میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

27/03/1397  آیا چند همسری در استرالیا قانونیست و ویزا به همسر دوم تعلق میگیرد؟/ آیا داشتن دعوتنامه از یک همایش به تنهایی باعث گرفتن ویزای توریستی میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا چند همسری در استرالیا قانونیست و ویزا به همسر دوم تعلق میگیرد؟/ آیا داشتن دعوتنامه از یک همایش به تنهایی باعث گرفتن ویزای توریستی میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی