ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت پنجم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و اسپانیا ،با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت پنجم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و اسپانیا ،با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

30/03/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت پنجم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و اسپانیا ،با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت پنجم -

پیش بینی و بررسی بازی ایران و اسپانیا ،

با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/

رادیو نشاط ...رضا سمامی