ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت ششم - بررسی داوری بازی ایران و اسپانیا با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت ششم - بررسی داوری بازی ایران و اسپانیا با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

31/03/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت ششم - بررسی داوری بازی ایران و اسپانیا با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت ششم - بررسی داوری بازی ایران و اسپانیا با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی