کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف  ...نوشته دكتر  علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی

03/04/1397  داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی


داستان کوتاه و آموزنده /ضرورت هدف داشتن و تمرکز بر هدف ...نوشته دكتر علي صاحبی...با صدای رويا ملكوتی