ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت هشتم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و پرتقال ، با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

 با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت هشتم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و پرتقال ، با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

04/04/1397   با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت هشتم - پیش بینی و بررسی بازی ایران و پرتقال ، با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت هشتم -

پیش بینی و بررسی بازی ایران و پرتقال ، با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

/رادیو نشاط ...رضا سمامی