ورزش

رونالدو باید اخراج می شد.../با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت نهم - بررسی داوری بازی ایران و پرتقال با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

رونالدو باید اخراج می شد.../با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت نهم - بررسی داوری بازی ایران و پرتقال با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی

05/04/1397  رونالدو باید اخراج می شد.../با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت نهم - بررسی داوری بازی ایران و پرتقال با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال / رادیو نشاط ...رضا سمامی


رونالدو باید اخراج می شد...

/با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت نهم -

بررسی داوری بازی ایران و پرتقال با حضور علی خسروی کارشناس بین المللی داوری فوتبال

/ رادیو نشاط ...رضا سمامی