حقوقی

افزایش امتیاز ویزاهای مهارتی استرالیا از 60 به 65 امتیاز از اول جولای 2018 /آیا افراد دارای ویزا الزاماً باید تغییرات در وضعیت خود را به اداره مهاجرت استرالیا اعلام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

 افزایش امتیاز ویزاهای مهارتی استرالیا از 60 به 65 امتیاز از اول جولای 2018 /آیا افراد دارای ویزا الزاماً باید تغییرات در وضعیت خود را به اداره مهاجرت استرالیا اعلام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

11/04/1397   افزایش امتیاز ویزاهای مهارتی استرالیا از 60 به 65 امتیاز از اول جولای 2018 /آیا افراد دارای ویزا الزاماً باید تغییرات در وضعیت خود را به اداره مهاجرت استرالیا اعلام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


افزایش امتیاز ویزاهای مهارتی استرالیا از 60 به 65 امتیاز از اول جولای 2018 /آیا افراد دارای ویزا الزاماً باید تغییرات در وضعیت خود را به اداره مهاجرت استرالیا اعلام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی