ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت دوازدهم - بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی و حاشیه های تیم ملی با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت دوازدهم - بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی و حاشیه های تیم ملی با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

12/04/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت دوازدهم - بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی و حاشیه های تیم ملی با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت دوازدهم

- بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی و حاشیه های تیم ملی با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

/ رادیو نشاط ...رضا سمامی