ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سیزدهم - بررسی ۴ تیم نیمه نهایی در جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سیزدهم - بررسی ۴ تیم نیمه نهایی در جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

18/04/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سیزدهم - بررسی ۴ تیم نیمه نهایی در جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/قسمت سیزدهم

 بررسی ۴ تیم نیمه نهایی در جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط ...رضا سمامی