حقوقی

توافقنامه بین استرالیا و ایران برای بازگرداندن کسانی که اجازه قانونی برای ماندن در استرالیا را ندارند/ توضیحاتی در مورد کسانی که مشمول بخشنامه 72 شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

توافقنامه بین استرالیا و ایران برای بازگرداندن کسانی که اجازه قانونی برای ماندن در استرالیا را ندارند/ توضیحاتی در مورد کسانی که مشمول بخشنامه 72 شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

21/04/1397  توافقنامه بین استرالیا و ایران برای بازگرداندن کسانی که اجازه قانونی برای ماندن در استرالیا را ندارند/ توضیحاتی در مورد کسانی که مشمول بخشنامه 72 شده‌اند/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


توافقنامه بین استرالیا و ایران برای بازگرداندن کسانی که اجازه قانونی برای ماندن در استرالیا را ندارند

 توضیحاتی در مورد کسانی که مشمول بخشنامه 72 شده‌اند

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی