فرهنگ وهنر

گفتگو با "علی ثابت " مدیر برنامه‌های فرزاد فرزین ، در خصوص تور کنسرت عاشقانه در استرالیا 2018/رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "علی ثابت " مدیر برنامه‌های فرزاد فرزین ، در خصوص تور کنسرت عاشقانه در استرالیا 2018/رادیو نشاط...رضا سمامی

21/04/1397  گفتگو با "علی ثابت " مدیر برنامه‌های فرزاد فرزین ، در خصوص تور کنسرت عاشقانه در استرالیا 2018/رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "علی ثابت " مدیر برنامه‌های فرزاد فرزین ، در خصوص تور کنسرت عاشقانه در استرالیا 2018

رادیو نشاط...رضا سمامی