حقوقی

آیا فرد دارای ویزای ۳ ساله پناهندگی استرالیا فقط با ۳/۵ سال زندگی در مناطق تعیین شده به اقامت دائم میرسد؟/ تفاوت بین اقدام برای ویزاهای مهارتی از داخل یا خارج از استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

 آیا فرد دارای ویزای ۳ ساله پناهندگی استرالیا فقط با ۳/۵ سال زندگی در مناطق تعیین شده به اقامت دائم میرسد؟/ تفاوت بین اقدام برای ویزاهای مهارتی از داخل یا خارج از استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

16/07/2018   آیا فرد دارای ویزای ۳ ساله پناهندگی استرالیا فقط با ۳/۵ سال زندگی در مناطق تعیین شده به اقامت دائم میرسد؟/ تفاوت بین اقدام برای ویزاهای مهارتی از داخل یا خارج از استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا فرد دارای ویزای ۳ ساله پناهندگی استرالیا فقط با ۳/۵ سال زندگی در مناطق تعیین شده به اقامت دائم میرسد؟/ تفاوت بین اقدام برای ویزاهای مهارتی از داخل یا خارج از استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی