ورزش

با جام جهانی 2018 فوتبال/ آخرین قسمت - بررسی و تحلیل بازیهای جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

با جام جهانی 2018 فوتبال/ آخرین قسمت - بررسی و تحلیل بازیهای جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی

27/04/1397  با جام جهانی 2018 فوتبال/ آخرین قسمت - بررسی و تحلیل بازیهای جام جهانی روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط ...رضا سمامی


با جام جهانی 2018 فوتبال/ آخرین قسمت

 بررسی و تحلیل بازیهای جام جهانی فوتبال روسیه 2018 با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط ...رضا سمامی