فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران...شعری از فرهمند مقبلین متخلص به الهام با صدای شیرین

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران...شعری از فرهمند مقبلین متخلص به الهام  با صدای شیرین

29/04/1397  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ایران...شعری از فرهمند مقبلین متخلص به الهام با صدای شیرین


دکلمه های کوتاه و دلنشین

 ایران...شعری از فرهمند مقبلین متخلص به الهام با صدای شیرین