اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان جولای 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

 تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان جولای 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

29/04/1397   تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان جولای 2018/همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان 

 همراه با آرمین هاشمی کارشناس مسائل ارزی از صرافی جوادی در استرالیا - جولای 2018

رادیو نشاط ..رضا سمامی