حقوقی

دعوت برای ویزاهای مهارتی استرالیا از 2 هفته یک بار به ماهی یک بار تغییر یافت/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای کاری استرالیا 482/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

دعوت برای ویزاهای مهارتی استرالیا از 2 هفته یک بار به ماهی یک بار تغییر یافت/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای کاری استرالیا 482/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

25/07/2018  دعوت برای ویزاهای مهارتی استرالیا از 2 هفته یک بار به ماهی یک بار تغییر یافت/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای کاری استرالیا 482/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


دعوت برای ویزاهای مهارتی استرالیا از 2 هفته یک بار به ماهی یک بار تغییر یافت

 اطلاعاتی در مورد ویزاهای کاری استرالیا 482

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی