حقوقی

آیا متفاوت بودن اسم در پاسپورت استرالیایی و غیر استرالیایی دردسر ساز است؟/در چه زمانی متقاضی ویزای همسری، اقامت دائم مستقیم دریافت میکند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا متفاوت بودن اسم در پاسپورت استرالیایی و غیر استرالیایی دردسر ساز است؟/در چه زمانی متقاضی ویزای همسری، اقامت دائم مستقیم دریافت میکند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

30/07/2018  آیا متفاوت بودن اسم در پاسپورت استرالیایی و غیر استرالیایی دردسر ساز است؟/در چه زمانی متقاضی ویزای همسری، اقامت دائم مستقیم دریافت میکند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا متفاوت بودن اسم در پاسپورت استرالیایی و غیر استرالیایی دردسر ساز است؟/در چه زمانی متقاضی ویزای همسری، اقامت دائم مستقیم دریافت میکند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی