فرهنگ وهنر

گفتگو با "رشید کنعانی" نویسنده و کارگردان نمایشنامه های عروسکی در مورد اجراهای جدید در استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

گفتگو با "رشید کنعانی" نویسنده و کارگردان نمایشنامه های عروسکی در مورد اجراهای جدید در استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی

08/05/1397  گفتگو با "رشید کنعانی" نویسنده و کارگردان نمایشنامه های عروسکی در مورد اجراهای جدید در استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی


گفتگو با "رشید کنعانی" نویسنده و کارگردان نمایشنامه های عروسکی در مورد اجراهای جدید در استرالیا/رادیو نشاط ...رضا سمامی