حقوقی

باز شدن لیست ایالتی نیوساوت ولز برای ویزاهای مهارتی 190 استرالیا/آیا افزایش زمان بررسی پرونده‌ها شامل پرونده‌هایی که قبلاً فرستاده شده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

باز شدن لیست ایالتی نیوساوت ولز برای ویزاهای مهارتی 190 استرالیا/آیا افزایش زمان بررسی پرونده‌ها شامل پرونده‌هایی که قبلاً فرستاده شده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

02/08/2018  باز شدن لیست ایالتی نیوساوت ولز برای ویزاهای مهارتی 190 استرالیا/آیا افزایش زمان بررسی پرونده‌ها شامل پرونده‌هایی که قبلاً فرستاده شده‌اند هم میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


باز شدن لیست ایالتی نیوساوت ولز برای ویزاهای مهارتی 190 استرالیا
آیا افزایش زمان بررسی پرونده‌ها شامل پرونده‌هایی که قبلاً فرستاده شده‌اند هم میشود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی