فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نبودنت...شعر و صدا از "جمیاد" از کرمانشاه ایران

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نبودنت...شعر و صدا  از "جمیاد" از کرمانشاه ایران

05/08/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نبودنت...شعر و صدا از "جمیاد" از کرمانشاه ایران


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نبودنت...شعر و صدا از "جمیاد" از کرمانشاه ایران