علمی ، فن آوری

گفتگو با دکتر "امیر فرجی" محقق و استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن در استرالیا و مخترع لیوان هوشمند MUGGINO / رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با دکتر "امیر فرجی" محقق و استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن در استرالیا و مخترع لیوان هوشمند MUGGINO / رادیو نشاط...رضا سمامی

17/05/1397  گفتگو با دکتر "امیر فرجی" محقق و استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن در استرالیا و مخترع لیوان هوشمند MUGGINO / رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با دکتر "امیر فرجی" محقق و استاد دانشگاه آر ام آی تی ملبورن در استرالیا و مخترع لیوان هوشمند MUGGINO

رادیو نشاط...رضا سمامی