حقوقی

اهمیت ارائه مدرک سیتیزن شیپ در درخواست‌های اخیر تجدید پاسپورت های استرالیایی/بیشترین دلایل رد شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

اهمیت ارائه مدرک سیتیزن شیپ در درخواست‌های اخیر تجدید پاسپورت های استرالیایی/بیشترین دلایل رد شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

13/08/2018  اهمیت ارائه مدرک سیتیزن شیپ در درخواست‌های اخیر تجدید پاسپورت های استرالیایی/بیشترین دلایل رد شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


اهمیت ارائه مدرک سیتیزن شیپ در درخواست‌های اخیر تجدید پاسپورت های استرالیایی

بیشترین دلایل رد شدن ویزاهای دانشجویی در استرالیا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. رضا سمامی