حقوقی

چگونگی بررسی سابقه کار برای متقاضیان ویزاهای مهارتی استرالیا /نکات مهمی در مورد فرزند خواندگی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

چگونگی بررسی سابقه کار برای متقاضیان ویزاهای مهارتی استرالیا /نکات مهمی در مورد فرزند خواندگی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

16/08/2018  چگونگی بررسی سابقه کار برای متقاضیان ویزاهای مهارتی استرالیا /نکات مهمی در مورد فرزند خواندگی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


چگونگی بررسی سابقه کار برای متقاضیان ویزاهای مهارتی استرالیا /نکات مهمی در مورد فرزند خواندگی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی